22/11/1629

22 - 11 - 1629

Presentielijst:

Resoluties:

11 De Staten-Generaal hebben het rapport gehoord van de gecommitteerden voor Oost-Friesland en ook zijn de resoluties van 6 en 7 april nagekeken. Op advies van Z.Exc. besluiten zij nogmaals dat hun gecommitteerden de gedeputeerden van Emden moeten ontbieden en wijzen op de ongelegenheden waardoor HHM de gevraagde hulp tot nog toe niet hebben kunnen geven. Zodra de gelegenheid het toelaat, zullen HHM al het mogelijk doen om hen te verlossen van hun ellende, met directe of indirecte middelen. HHM dragen de welvaart van Emden en van Oost-Friesland net zo'n warm hart toe als die van hun eigen steden en provincies. Het seizoen is echter niet gunstig. De gedeputeerden van Emden moeten deze resolutie discreet behandelen en alleen bekendmaken waar het hoort.
De gedeputeerden van Emden wordt verzocht hun principalen naar waarheid verslag te doen van de klachten van de graaf van Oost-Friesland en uiterlijk februari 1630 terug te keren als zij volledig geïnstrueerd zijn omtrent de wederzijdse klachten. Gebeurt dit niet, dan zijn HHM genoodzaakt besluiten te nemen over de wederzijdse klachten overeenkomstig de traktaten tussen de graaf en Emden.

2 Ontvanger-generaal Doublet compareert en rapporteert HHM dat hij alle mogelijke moeite heeft laten doen om van de Gedeputeerde Staten van Utrecht de rest van het geld te verkrijgen dat door deze provincie voor het beleg van 's- Hertogenbosch buitengewoon is toegezegd. Ze weigeren echter te betalen totdat zij een kwitantie van 150.000 gld. hebben ontvangen. Tevens moeten HHM het onderhoud van de twintig pas in de stad Utrecht gelegerde compagnieën hebben geregeld.
HHM besluiten de RvS te machtigen de gevraagde kwitantie te depêcheren. Deze zal echter pas aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht overhandigd worden als de rest van de 150.000 gld. is betaald. De RvS moet de Gewestelijke Staten van Utrecht ertoe bewegen in te stemmen met het verschaffen van nog eens 50.000 gld. waartoe men tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch hoop heeft gegeven.

3 HHM zijn begonnen met het onderzoeken van de door die van Wezel ingediende stukken en de daarover gegeven adviezen van de RvS.
HHM schorten een besluit op omdat de gedeputeerden van de provincies van mening verschillen over het invoeren van de belastingen op levensmiddelen in Wezel.

4 HHM schorten een besluit op over het verzoek van de erfgenamen van Mathys Treurniet om betaling te ontvangen van diverse ordonnanties voor vestingwerken.

5 HHM schorten een besluit op over het verzoek van de crediteuren van de administrator van Maagdenburg om hun tegoeden te betalen.

6 Ontvangen is een brief met berichten van Joachimi d.d. Kingston 20 okt. waarop geen besluit is genomen.

7 Ter vergadering verschenen zijn de gedeputeerden van de stad Hoorn met een brief van de burgemeesters en bestuurders van Hoorn d.d. 19 nov. en een brief van de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer van het Noorderkwartier in Hoorn. Ze verzoeken Jacob Jansz. Duynkercker toe te voegen aan de commissie van Jan Wendelsz., die als commissaris naar Barbarije [Marokko] gaat ter bevrijding van gevangenen uit de Republiek. Met raad en daad kan hij de bevrijding bevorderen.
HHM stellen een besluit uit.

8 De rechters, burgemeesters en bestuurders van de dorpen die vallen onder Rees, verzoeken HHM maatregelen te nemen tegen de overlast die de soldaten en matrozen van de Republiek bij het passeren veroorzaken.
HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.

9 Op het verzoek van Pieter van Blanckevoort, geweldige-generaal op de oorlogsschepen van Holland en West-Friesland die in Vlissingen zijn aangekomen, besluiten HHM hem ordonnantie te depêcheren voor twee maanden traktement, vervallen op 12 november.

10 De weduwe van kolonel Paulus de Grenu verzoekt het op 2 okt. vervallen traktement als kapitein te ontvangen exclusief de maand waarin hij gestorven is, en drie maanden traktement als kolonel voor de maand waarin hij is gestorven.
HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.

11 Op het verzoek van Phillippe Chevais besluiten HHM hem ordonnantie te depêcheren van 750 gld. voor een half jaar huur, vervallen op 31 okt., voor het huis waarin de ambassadeur van Venetië woont.

12 Gelezen is het verzoek van de weduwe van kapitein Oom Kees, die in de loopgraven bij 's- Hertogenbosch is gesneuveld, ondersteund door een brief van Z.Exc. d.d. 3 juli. Ze verzoekt om een vergoeding voor de trouwe diensten van haar man.
HHM besluiten het verzoek en de brief aan de RvS te geven voor advies.

13 HHM schorten een besluit op over de liquidatie met de heren van Holland, in het bijzonder ten aanzien van de Generaliteit betreffende het Franse geld.

14 Na beraad besluiten HHM dat de gedeputeerden inzake 's- Hertogenbosch moeten overwegen of de eerste pensionaris van 's-Hertogenbosch, Gans, buiten zijn kosten voorzien kan worden van een goede woning.

15 Wat betreft de aanspraken van Cicil inzake het afbranden van zijn door Joachimi bewoonde huis in Londen, besluiten HHM het advies van de RvS af te wachten over de deze materie betreffende zaak van de heer van Heemstede.

16 HHM stellen een besluit uit over het beroepen van Coenradus Merkinsius en Hanecop tot predikant in 's- Hertogenbosch.

17 Ontvangen is het antwoord van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Zeeland 17 nov. op de brief van HHM d.d. 9 november. De Admiraliteit keurt de uitvoer van Noords hout naar vijandelijk gebied af.
Aangezien dit advies in strijd is met de adviezen van de andere Admiraliteiten, besluiten HHM de brief en de adviezen van de andere Admiraliteiten aan Essen, Bas, Beaumont, Ploos, Veltdriel, Rutenburch en Niveen te geven voor onderzoek en verslaglegging met advies.
Tevens is van dezelfde Admiraliteit een brief ontvangen d.d. 10 nov. met daarbij haar uitgesproken advies over een geruime tijd geleden toegezonden casuspositie betreffende de schepen en goederen van de onderdanen van geallieerde en neutrale koningen, prinsen, machthebbers, republieken en Hanzesteden, die de havens van Vlaanderen in- en uitvaren. Het betreft ook de door de vijand afhandig gemaakte schepen van inwoners van de Republiek, door neutralen gekocht in de havens van Vlaanderen, vandaar uitgevaren en voor de handel gebruikt.
HHM besluiten dit advies en de adviezen van de andere Admiraliteiten eveneens aan bovengenoemde heren te geven voor onderzoek en verslaglegging met advies.

18 De Bewindhebbers van de WIC ter kamer van het Noorderkwartier in Enkhuizen verzoeken in hun brief d.d. Enkhuizen 16 nov. verschoond te blijven van het verschaffen van hun quote in de door het land aan de WIC tegen rente gevraagde lening van 400.000 gld.
HHM nemen geen besluit.

19 Op het verzoek van de voogden van de weeskinderen van Guillaume Buyssonnet, tafelhouder van de bank van lening in 's-Hertogenbosch, stemmen HHM in met voortzetting van het octrooi van deze tafel gedurende tien jaar met ingang van 28 september. De supplianten moeten net zoveel uit de tafel van lening aan het land laten toekomen als voorheen aan Isabella of aan 's- Hertogenbosch en zich verder aan de voorwaarden van het octrooi houden. De provincie Utrecht verklaart dat men hiertoe pas mag overgaan als het octrooi is afgelopen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.