18/12/1629

18 - 12 - 1629

Presentielijst:

Resoluties:

1 Gelezen is het verzoek van Anthonette Jans, weduwe van Jan van Holst, ondersteund door een brief van Z.Exc. d.d. 27 november. Ze verzoekt om een jaarlijks traktement als vergoeding voor de dienst van haar man.
HHM besluiten het verzoek aan de RvS te geven om goedgunstig over te beslissen.

2 Na beraad besluiten HHM Johannes Westerburch, predikant te Dordrecht, 150 gld. toe te kennen voor het opdragen van zijn boek, getiteld Epinicium in silvam ducis expugnatam1, waarvan ordonnantie zal worden gedepêcheerd.

3 De beslissing over de fortificatie van Ruhrort en Büderich wordt uitgesteld.

4 De regenten van het weeshuis in Delft, die een aantal kinderen uit Breda in 1624 hebben aangenomen, verzoeken betaling van de obligatie van 1.000 gld. met de vervallen rente die de weeskinderen toekomt terzake van hetzelfde bedrag dat gedurende de belegering van Breda aan het garnizoen en aan anderen is verstrekt.
HHM besluiten het verzoek aan de RvS te geven om te beslissen.

5 Een besluit over het verzoek van de weduwe van Mathys Treurniet om betaling van de werken die haar man voor contant geld had aangenomen, wordt opnieuw uitgesteld.

6 Pieter Andriesz. Servijs, die actie en transport heeft van Aeltgen Tomas, verzoekt om betaling van 36 gld. Huych Jansz. heeft dit bedrag voor vier maanden dienst als soldaat op de vloot van L'Hermyte verdiend en aan zijn moeder, Aeltgen Tomas, bij testament vermaakt.
HHM gelasten het bedrag aan de suppliant te betalen tenzij er redenen zijn om dit niet te doen. In dat geval moet hij dit melden.

7 Brugmeester Gernou verzoekt om betaling van zijn afrekening van 1627, namelijk 63.000 gld.
De provincies verklaren dat de suppliant als eerste zo snel mogelijk moet worden betaald. Ze machtigen de RvS voor te stellen hoe dit moet gebeuren.

8 De ontboden ontvanger-generaal Doublet zegt toe er bij zijn broer, de voormalige ontvanger-generaal, op aan te dringen een nauwkeurige staat in te dienen van de door de provincies gedane betaling in de gevraagde 500.000 gld. in plaats van de legerlasten van 1628.

9 Gelezen is het verzoek van Lambert van Tweenhuysen en Carel van Goethem, kooplieden te Amsterdam, ondersteund door een brief van de burgemeesters en raad van Hamburg d.d. 21 oktober.
HHM geven de supplianten toestemming honderdduizend pond lonten uit te voeren ten behoeve van Hamburg tegen betaling van 's lands rechten.

10 Na beraad besluiten HHM mr. Jan Gans, eerste pensionaris van 's-Hertogenbosch, aan te stellen tot raad in het tweede lid van het bestuur te 's- Hertogenbosch. Daartoe zal hem een brief aan de schepenen aldaar gestuurd worden om door hen als zodanig erkend te worden.

11 Gelezen is het verzoek van Cornelis Witsen, hoofdconsul van Aleppo, Cyprus en Palestina.
Op grond van de daarin vermelde redenen gelasten HHM Abraham Aertsens, door de suppliant in 1626 aangesteld tot vice-consul in Palestina, de consulaatsrechten van de door een Engels schip naar Palestina gebrachte Nederlandse goederen te betalen. Mocht hij redenen hebben dit niet te doen, dan moet hij dit binnen zes dagen na de aanzegging HHM te kennen geven.

12 Gelezen is het antwoord van de Bewindhebbers van de Noordse Compagnie op het op 26 nov. bij HHM ingediende en genoemde Bewindhebbers toegestuurde verzoek van Jan Vrolick, zeekapitein te Saint-Jean-de-Luz. Hij verzoekt HHM de Bewindhebbers te gelasten hem rustig op walvissen te laten jagen in de gebieden ten noorden van de zestigste breedtegraad krachtens het van kardinaal Richelieu verkregen octrooi.
HHM besluiten Vrolick te verwijzen naar de justitie waaronder de Bewindhebbers vallen. Hij moet zijn rechtsvordering aanvangen voor deze justitie. Als de Bewindhebbers hun verweer hebben gegeven, kan deze zaak worden afgedaan.

13 De heren van Holland stellen een besluit uit over het verzoek van de vrouwen, kinderen, ouders en vrienden van de vele gevangenen te Duinkerke om een algemene ruil van gevangenen te water te organiseren.

14 Op het verzoek van Wijnant Keyser, voormalig consul te Algiers, besluiten HHM dat hij met commissaris Jan Wendelsz. in plaats van geld laken, tabak en porselein mag sturen ter bevrijding van zijn vrouw en kinderen, mits hij 's lands rechten betaalt en eerst de hoeveelheden aangeeft om door HHM onderzocht te worden.

15 Gelezen is het verzoek van Sebastiaen Bolleman, burgemeester van Schiedam, en Cornelis Claesz. Derckel als curatoren van de nagelaten boedel van de overleden agent Coy. Ze verzoeken de divan van Algiers te schrijven de inbeslagneming van de koffers, bagage en papieren op te heffen en de crediteuren hun akten naar de Republiek te laten sturen om alhier wat betreft de preferentie hun rechtsvordering aan te vangen.
HHM besluiten het verzoek aan commissaris Jan Wendelsz., die naar Algiers gaat, te geven om zoveel mogelijk te bevorderen dat de koffers, bagage en papieren vrijgegeven en naar de Republiek gebracht worden.

16 Pieter Anewinckels c.s., pachters van het gemaal in 's-Hertogenbosch, verzoeken genoemde Anewinckels uit zijn gevangenschap wegens wanbetaling te ontslaan en maatregelen te nemen ten voordele van de genoemde pacht vanwege diverse door hen aangewezen ongelegenheden.
HHM besluiten het verzoek aan de RvS te geven voor onderzoek en advies.

17 De crediteuren van de administrator van Maagdenburg wensen serieuze verzoeken te ontvangen om in navolging van de resolutie van HHM d.d. 14 dec. betaling te vorderen van het Kwartier van Nijmegen in mindering van hun quoten in de achterstallige subsidies voor de koning van Denemarken. Ten tweede verzoeken ze het Kwartier van Nijmegen een behoorlijke kwijting te geven ter concurrentie van de tegoeden van de supplianten. Ten derde verzoeken ze hun gecommitteerde redelijke reis- en daggelden toe te kennen om daarheen te gaan.
HHM besluiten het eerste en tweede punt toe te staan en het derde af te wijzen.

18 De crediteuren van de overleden Daniel van Weirach verzoeken te regelen dat de 3.200 gld. die de administrator van Maagdenburg Weirach verschuldigd is, betaald worden.
HHM besluiten de supplianten te verwijzen naar de voormalige ontvanger-generaal Doublet.

19 Ontvangen is een brief met berichten van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 13 okt. waarop geen besluit is genomen.

20 De Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam vragen HHM in hun brief d.d. 3 dec. ermee in te stemmen dat de WIC zich onttrekt aan het geven van een vergoeding aan Usselingh, die beweert de WIC enkele goede diensten te hebben bewezen.
HHM nemen geen besluit.

21 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 13 dec. in antwoord op de brief van HHM d.d. 30 nov. betreffende de betaling van het buitgeld voor de door admiraal L'Hermijte veroverde en naar Amsterdam gestuurde buit aan de matrozen die op de door de Admiraliteit in het Noorderkwartier uitgeruste schepen onder de vlag van deze admiraal hebben gevaren.
HHM besluiten de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier over deze brief te berichten.

22 Berckel heeft HHM kennis gegeven van een voor Johan de Kesseler, heer van Merquette, geschreven brief d.d. Brussel 6 december. De brief bevat het verzoek Berckel zo snel mogelijk de eindresolutie te doen toekomen betreffende de wapenstilstand.
HHM nemen geen besluit.

23 Ter vergadering verschenen is resident Carlaton. Hij meldt HHM dat hij toestemming heeft gekregen van de koning van Groot-Brittannië om naar Engeland te reizen voor privé-zaken en dat hij van plan is aanstaande maandag vanuit Zeeland te vertrekken. Hij verzoekt HHM te regelen dat de Admiraliteit in Zeeland hem een groot oorlogsschip ter beschikking stelt. Ten tweede verzoekt hij een besluit te nemen over de door extraordinaris ambassadeur Vane ingediende memorie, opdat hij deze resolutie kan overbrengen.
HHM wensen Carlaton een goede reis toe en zullen de Admiraliteit in Zeeland schrijven een goed oorlogsschip gereed te maken. Wat betreft het tweede punt melden HHM dat ze de memories aan het onderzoeken zijn en dat het overleg nog niet zover gevorderd is dat er een besluit genomen kan worden. HHM zullen hun best doen Vane zo snel mogelijk antwoord te geven.

24 Ter vergadering verschenen zijn Sommelsdyck en thesaurier-generaal Van Goch. Zij berichten over het overleg met Burlamachi betreffende het restant van de 181.000 gld.
HHM verzoeken beide heren dit op schrift te stellen en het advies van de RvS in te winnen, waarna HHM hun mening zullen geven.
Ten tweede melden Sommelsdyck en Van Goch dat de RvS de resolutie van HHM d.d. 15 dec. betreffende het zuiveren van het platteland van afgedankte Duitse, Engelse en Schotse soldaten met Z.Exc. heeft besproken. Z.Exc. vindt het zeer gevaarlijk de Duitse soldaten bij elkaar te brengen in Deventer om vervolgens buiten de Republiek te worden gebracht. Hij vreest ook dat vele Engelse en Schotse soldaten van de oude compagnieën zich bij de afgedankte soldaten zullen voegen om samen over zee vervoerd te worden. Wellicht kunnen nog meer ongelegenheden ontstaan. Z.Exc. en de RvS adviseren dan ook de kapiteins die in dienst zijn van HHM, te gelasten naar hun compagnieën te gaan, het gerucht te verspreiden dat een algemene monstering zal plaatshebben ter vermindering van het aantal kapiteins van de genoemde Engelsen en Schotten, en de kolonels Morgan en Heijes op te dragen een van hun officieren naar Rotterdam te laten gaan om toezicht te houden op de resterende afgedankte Engelsen en Schotten.
HHM besluiten dat de RvS na overleg met Z.Exc. de meest geschikte middelen moet gebruiken om de afgedankte Engelsen en Schotten naar hun vaderland te brengen op kosten van de Generaliteit.

25 HHM besluiten de datum van de op 12 nov. aan die van Aken [Aachen] ten gunste van de religieuze verwanten geschreven goedgekeurde brief te veranderen in die van vandaag. Men zal de brief beschouwen alsof hij vandaag is verstuurd.

1 Joannes Westerburg, Epinicium in Silvam Ducis expugnatam: auspiciis potentissimorum ordinum foederati Belgii, magnanimitate & industria illustrissimi principis auriaci, Fredrici Henrici , supremi exercitus gubernatoris, XV Kal. Octobris, MDCXXIX: in libros III. digestum. Leiden, 1629.