19/01/1630

19 - 01 - 1630

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 HHM resumeren het conceptantwoord op de propositie2 die op 4 jan. namens de keurvorst van Keulen door Johan van der Veecken, meester in de rechten en ordinaris agent van de keurvorst en voorzien van een speciale geloofsbrief d.d. Bonn 7 dec. 1629, eerst mondeling is toegelicht en daarna op schrift is overhandigd. Na het aanbrengen van enkele veranderingen is deze propositie aangenomen.
HHM bedanken de keurvorst voor zijn vriendelijke groet en wensen hem ook voorspoed en geluk.
Wat betreft het eerste punt over de inachtneming van de neutraliteit wijzen zij op de goede nabuurschap en neutraliteit die onophoudelijk tussen de landen heeft bestaan. HHM willen die handhaven en hebben plakkaten afgekondigd en die ook laten renoveren met het bevel aan de inwoners en de militie van dit land om de belangen van onderdanen van de keurvorst niet te schaden. Als ondanks alle toezicht daarop toch overlast is bezorgd en gewelddadigheden zijn gepleegd door enkele kwaadwillende soldaten tegen de goede intentie van HHM in, dan zal de RvS worden verzocht de ingediende bewijsstukken van die overtredingen te onderzoeken en de misstanden recht te zetten.
Op het tweede punt, over de vredesonderhandelingen met de vijand en de inmenging in rijkszaken, laten HHM ten eerste weten dat daarin door deze staat nog geen stappen zijn ondernomen en ten tweede dat zij besloten hebben met het Duitse Rijk de neutraliteit te onderhouden zolang er van andere zijde geen aanleiding wordt gegeven die daarmee in strijd is.
Op het derde punt, over de te Brussel ontworpen maatregel om ongeregeldheden begaan door krijgsvolk tegen te gaan, verzoeken HHM de keurvorst vertrouwen te stellen in het door HHM ingestelde beleid om de rechtsorde te herstellen, belovend dat alle excessen begaan door het krijgsvolk ten aanzien van neutrale buren zullen worden bestraft. Wanneer die worden vastgesteld, dient daarover informatie te worden toegestuurd zoals enkele malen eerder is gebeurd. Het ingestelde beleid zal op dit punt ongewijzigd blijven.
Op het vierde punt, betreffende de gedragingen van Valeram, zeggen HHM toe deze in een strenge brief te zullen schrijven zich behoorlijk te gedragen en geen aanleiding tot klachten te geven. Hij mag daarnaast uitsluitend soldaten vorderen die een eed aan dit land hebben afgelegd en momenteel in dienst van het land zijn.
Op het vijfde punt, aangaande het visiteren van schepen, verklaren HHM dat ze dit omwille van het staatsbelang niet kunnen nalaten, maar men zal erop toezien dat gewelddadigheden die daarbij door het krijgsvolk worden gepleegd, achterwege blijven.
Op het zesde punt, de verzochte neutraliteit voor Rijnberk [Rheinberg] en het slechten van de forten in de omtrek ervan en die van de Papenmuts, verklaren HHM deze plaatsen neutraal te zullen houden indien de vijand hetzelfde doet.
HHM verzoeken Van de Veken dit antwoord aan de keurvorst te schrijven.

2 Jan Verbruggen, valkenier van Z.Exc., zal op zijn verzoek 1.400 gld. worden betaald voor de inkoop van twee valken die Verbruggen namens HHM heeft geschonken aan de koning van Frankrijk.

3 Ontvangen is een brief met berichten van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] d.d. 10 nov. 1629.
Er wordt geen resolutie genomen.

4 De extraordinaris gedeputeerden van de provincie Holland hebben in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS de hoofdzaken uit de propositie herhaald die gisteren bij HHM was ingediend, betreffende het aannemen en de betaling van de gemaakte repartitie van de oude, lopende schulden van de Admiraliteiten over de jaren 1622 tot 1627. Daaraan wordt toegevoegd dat de nood van de vele ingezetenen van Holland die door wanbetaling van de schulden aan lager wal zijn geraakt, nijpend is en nog nijpender zou zijn geworden als de Staten van Holland niet zulk een krachtige resolutie hadden genomen, die ze HHM door extraordinaris gedeputeerden bekend lieten maken.
Met inachtneming van het advies van Z.Exc. en de RvS nemen, met uitzondering van Friesland, alle provincies de repartitie naar vorm en inhoud aan, volgens het eerdere consent van hun principalen. De Staten van Holland wordt verzocht te continueren met de betaling van de militie te land, die deze provincie in de staten van oorlog zijn toegedeeld. Voorgesteld wordt de Staten van Friesland te bezenden en te verzoeken de repartitie en betaling van schulden samen met de andere provincies op zich te nemen. Deze bezending zou met brieven van Z.Exc. ofwel van HHM, Z.Exc. en de RvS moeten worden ondersteund. De extraordinaris gedeputeerden van Holland zullen dit rapporteren aan hun principalen, op de Landdag bijeen.

5 Bartram van Aken wordt uit mededogen 6 gld. toegekend, uit te betalen door de kamerbewaarder.

6 De memorie van agent Bilderbeeck bericht dat vele in Keulen woonachtige kooplieden die hun goederen vandaar naar vijandelijk gebied willen transporteren ten zeerste bereid zijn aan een daar door HHM aangestelde ontvanger, konvooien te betalen. Voorwaarde is wel dat deze voorkomt dat het krijgsvolk van dit land schade berokkent aan de goederen waarover dit middel betaald is.
Alvorens hierop te beschikken zal het advies van de aanwezige gecommitteerden van de Admiraliteiten worden ingewonnen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
2 Geïnsereerd in S.G. 3189 en gedrukt: Aitzema, S. & O. kwarto III, 221-223/folio I, 1037.