23/01/1630

23 - 01 - 1630

Presentielijst:

Resoluties:

1 Rantwijck, Croock en Schaffer zullen trachten overeenstemming te bereiken tussen de bewindhebbers van de Austraalse Compagnie enerzijds en de aanwezige gecommitteerden van de Bewindhebbers van de WIC anderzijds op het punt van de vijf zoutschepen die door de schepen van de WIC zijn beschadigd.

2 Rantwijck, Crook en Schaffer worden daarnaast verzocht de moeite te nemen bij de gecommitteerde Bewindhebbers van de WIC ter Kamer van het Noorderkwartier te bevorderen de assignatie van 12.000 gld. te betalen, die door ontvanger-generaal Doublet is betaald aan de schippers die het regiment van Rosecrants hebben verscheept. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op de quote van de Compagnie in de 400.000 pond die de Compagnie op rente aan het land zou verstrekken.

3 Christoffel Wittinger verzoekt om betaling voor de kanonniers.
De RvS wordt verzocht daarop positief te beschikken.

4 De nadere remonstrantie van agent Bilderbeeck wordt nogmaals geresumeerd.
HHM besluiten dat in plaats van de in de akte gestelde woorden "voor dit jaar", geschreven zal worden "bij provisie".

5 Kapitein Willem van Brederode laat weten conform de resolutie van HHM d.d. 4 jan. de door hem ingediende deductie naar aanleiding van het verlies van het schip Frederick Hendrick, door de voormalige officieren van dit schip te hebben laten ondertekenen. Hij verzoekt om voorschrijven aan de Admiraliteit te Amsterdam , om een vergoeding van de door hem geleden schade alsmede om een ander geschikt schip tot zijn beschikking te krijgen.
HHM besluiten om het verzoek met de bijgevoegde deductie op te sturen aan de Admiraliteit te Amsterdam, zodat daaraan conform de resolutie van HHM d.d. 23 dec. 1629, aandacht kan worden geschonken bij het inwinnen van informatie over het verlies en het stranden van het genoemde schip. Daarna moet HHM van alles op de hoogte worden gesteld en meteen worden geadviseerd op beide punten van het verzoek van de suppliant.

6 Ontvangen is een brief van de koning van Denemarken, geschreven op slot Fredensborg d.d. 1 okt. 1629. Hij verzoekt HHM Jurgen Carstensen, zijn keldermeester, toe te staan de voor zijn hofhouding benodigde wijnen door dit land naar Denemarken te laten voeren.
HHM besluiten dat Carstensen 52 tolvoeder wijn vrij van konvooien en licenten mag doorvoeren, volgens de bestaande lijst van de vrijwijnen.

7 Een besluit over de beloning van Dyden voor zijn aandeel in de succesvolle aanval op de stad Wezel, is opgeschort.

8 Commissaris Hartman verzoekt HHM om Joachim Radebant, voormalig secretaris van gouverneur Ransou, te gelasten om hem, suppliant, ongemolesteerd te laten inzake de obligaties die Ransou ten laste van hem heeft. Hij zal worden betaald door het land.
HHM verzoeken de RvS om samen met hen de provincies die het meest in gebreke blijven inzake het subsidie aan de Deense koning, per brief aan te sporen de suppliant uit deze achterstallen te betalen.

9 Claes Gijsbertsz. en Gijsbert Bartelsz. verzoeken om betaling van de gemaakte hutten in de schansen van Crèvecoeur en Frederik Hendrik.
Het verzoek wordt de RvS ter hand gesteld.

10 Hendrick van Meschede, sergeant-majoor van de stad Wezel, verzoekt om voor zijn goede diensten bij de verovering van Wezel beloond te worden met het eerstvolgende vacante kapiteinschap. Daarnaast vraagt hij de RvS hem op grond van zijn functie als sergeant-majoor een behoorlijke opdracht te geven en hem eenzelfde traktement toe te kennen als de sergeant-majoor van 's-Hertogenbosch geniet.
HHM besluiten het verzoek ter hand te stellen aan Z.Exc. en de RvS om, na het horen van de heren die de leiding hadden over de aanval op Wezel, conform hun advies te beschikken.

11 De gedeputeerden van de kerkenraad te 's- Hertogenbosch geven te kennen oprecht misnoegd te zijn geweest na lezing van de remonstrantie die onlangs door de gedeputeerden van de synode van Zuid-Holland in de vergadering van HHM is overhandigd. Zij verzoeken HHM de genoemde gedeputeerden te gelasten hun beslommeringen met het zenden van predikanten tot dienst van de kerken te 's-Hertogenbosch op te schorten, totdat de supplianten zich van hun opdracht aan HHM zullen hebben ontlast en hebben laten zien wat zij tot de stichting van de kerk hoognodig achten.
HHM besluiten conform. De RvS wordt verzocht na te zien en HHM te berichten over hetgeen is gebeurd ten tijde van de reductie van Groningen, Sluis en andere gereduceerde plaatsen betreffende het stellen van een kerkenraad en de aanstelling van de eerste predikanten. Daarna zullen HHM hierover besluiten.

12 Capelle rapporteert ter vergadering over de verrichtingen van hem en Oenema inzake de verstrekking van een lening aan het ingekwartierde volk en over wat er daarnaast nog nodig is. Hij overhandigt een kopie van een verzoek van de burgemeesters, raad en schepenen van het stadje Holt met een specificatie van de levensmiddelen die sergeant-majoor Fest wekelijks tot zijn onderhoud eist.
Capelle moet zijn rapport op schrift stellen. De RvS zal op de klacht van de burgemeesters en magistraat van Holt naar bevind van zaken mogen besluiten.

13 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 16 jan. over de daags ervoor door agent Van der Veken aan HHM overhandigde remonstrantie om 31 vaten wijn onbelast te laten passeren bij Ruhrort.
HHM besluiten conform het advies dat aangezien er te Ruhrort een licentmeester is aangesteld, het billijk is aldaar zonder aanziens des persoons 's lands rechten te innen. Vele kooplieden zouden onder het gebruik van de naam van de keurvorst, hun voordeel zoeken en er allerlei goederen onbelast langs voeren. Deze inkomsten zijn juist nu zo hard nodig ter bestrijding van de lasten die met het inlijven van de plaatsen in die kwartieren dagelijks gemoeid zijn.

14 Ter vergadering leggen de gedeputeerden van Zeeland een navolgende verklaring1 af over contractatie door de VOC . Het verzoek van verschillende kamers om een kopie wordt ingewilligd.

15 De gedeputeerden van Zeeland hebben mededelingen gedaan over een concessie die de WIC aan verschillende particulieren geeft om onder haar octrooi te mogen varen. Zij wijzen op de schade die het land hierdoor oploopt. De provincies hebben ook hiervan een kopie genomen.

1 De insertie ontbreekt in zowel S.G. 55 als 3189. Wel is in S.G. 3189 ruimte voor de insertie opengelaten.