20/03/1630

20 - 03 - 1630

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ambassadeur Guzzoni wordt toegestaan om uit het schip van Timon Jansz. van Amsterdam dat aldaar uit Candia [Kreta] is ingelopen en dat naar Danzig [Gdansk] zal gaan, een boot muskadelwijn te lichten zonder daarover 's lands rechten te betalen. Omdat het zou lijken alsof de schipper last heeft gebroken verzoeken HHM de Admiraliteit te Amsterdam met de schipper te regelen de boot wijn te lossen.

2 President Eysinga deelt mee dat kolonel Haije met zijn officieren nu meer dan ooit te voren aandringt op betaling van de ordonnanties die hem zijn verleend bij de afrekening. Ten tweede verzoekt hij om levensonderhoud vanaf het moment van afdanking tot de uiteindelijke uitbetaling. Ten derde wil hij de rente terugbetaald krijgen over de laatste maand soldij voor zijn regiment dat in dienst is genomen. Ten vierde verzoekt hij om traktement voor de hoofdofficieren van zijn regiment voor de tijd van 48 dagen dat ze in Schotland op een konvooi hebben gewacht.
HHM machtigen de RvS op het eerste punt de som die de kolonel en zijn officieren rechtens toekomt te verdelen over de particuliere ontvangers van de Generaliteit met last om daarop hun quoten te lenen en deze te overhandigen aan de ontvanger-generaal. Daaruit zullen de kolonel en zijn officieren worden betaald. Over de andere punten zal worden besloten zodra de afrekening heeft plaatsgevonden.

3 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van het graafschap Zutphen d.d. Zutphen 2 maart o.s., met het verzoek de ingezetenen van de kleine open stadjes en de opgezetenen van het platteland in dit graafschap vrijstelling van licenten te verlenen voor de uitvoer van sparren, delen, ribben, planken en anderszins. Deze dienen ter wederopbouw van hun geruïneerde huizen.
HHM winnen hierover eerst het advies van de RvS in.

4 Het verzoek van de stad Hamburg om daarheen uit deze landen honderdtien last slechte rogge te mogen voeren, is afgewezen.

5 Elisabeth Broun, weduwe van sergeant Henderson die voor 's- Hertogenbosch is doodgeschoten, wordt 25 gld. toegekend. Hiervan zal ordonnantie worden gedepêcheerd.

6 Door de jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de kerspelen van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers wordt een repliek ingediend in conventie, alsmede hun antwoord en de exceptie in reconventie contra de burgemeesters en de raad, oude en nieuwe taalmannen en de gezworen gemeente van de stad Groningen, respectievelijk eisers en verweerders in contrarie cas.
Het duplicaat hiervan gaat naar de partijen om daarop te dupliceren en repliceren binnen de in de uitspraak van 17 juni 1628 gestelde tijd.

7 HHM lezen de declaratie van wijlen Jan Claesz. Engelen, in zijn leven generaalmeester van de Munt, over diens vacatie, dienstreis en verblijfskosten vanaf 14 aug. 1627 tot 22 sept. 1628.
Deze declaratie gaat voor onderzoek, rapport en advies naar thesaurier-generaal Van Goch.

8 Ontvangen is een brief van de keurvorst van Brandenburg, geschreven in zijn huis Koningsbergen [Kaliningrad] in Pruisen d.d. 31 januari. Hij verzoekt om via dit land zonder betaling van de konvooien en licenten rijnwijn te mogen doorvoeren, net zoveel als hij voor zijn hofhouding nodig heeft.
HHM staan de keurvorst de vrijstelling van de konvooien en licenten toe voor het aantal tolvoeder dat in de herziene lijst staat aangemerkt.

9 Ontvangen is een brief met berichten van de graaf zu Schwarzenberg d.d. 1/11 februari.
Er wordt geen resolutie genomen.

10 De weduwe van Reinier Cornelisz., burger te Enkhuizen, wordt bij het aflopen van de huidige concessie verlenging van het octrooi verleend voor een periode van vier jaren. Het octrooi betreft een instrument dat door haar man was uitgevonden, waarmee de zandplaten die hier te lande in het water ontstonden en die de doorvaart belemmerden, weggenomen kunnen worden en de wateren verdiept.

11 Ontvangen is een brief van de burgemeesters en de vroedschap van Utrecht d.d. 1 maart o.s., waarin zij een excuus aanvoeren voor de langere duur van de uitlening van predikant Busshoff aan de kerk te 's- Hertogenbosch.
HHM aanvaarden het excuus en zullen de zaak verder laten rusten.

12 Ontvangen is een brief van de Heren Zeventien te Amsterdam d.d. 14 maart. De klagende participanten in Zeeland maken bezwaar tegen contractatie buiten het octrooi en de ampliatie daarvan om.
De gedeputeerden van Zeeland verzoeken om een kopie, die hun wordt toegestaan.

13 HHM horen het rapport van Rantwyck en andere gedeputeerden. Ze hebben gisteren het concept van de alliantie met de geheime artikelen overhandigd aan ambassadeur De Beaugij.
HHM bedanken de gedeputeerden voor hun moeite. Er wordt geen resolutie genomen.

14 De officieren en een deel van het scheepsvolk van kapitein Lemmens verzoeken om een vergoeding van de bezittingen die zij met een van de zinkschepen hebben verloren.
De supplianten worden voor een beslissing op hun verzoek verwezen naar de Admiraliteit te Amsterdam .

15 De Admiraliteit te Amsterdam verontschuldigt zich per brief d.d. 16 maart voor het niet kunnen laten uitvaren van de schepen bestemd voor de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee.
Er wordt geen resolutie genomen.

16 Maurits Rouee, tamboer van de compagnie van de kolonel van de graaf Maurits van Nassau, verzoekt ter beloning van zijn goede diensten gedurende de belegering van 's- Hertogenbosch, om een eenmalige som van 100 gld. Hiervan zal ordonnantie worden gedepêcheerd.

17 Agent Heimbach klaagt in een memorie dat ontvanger Gabriel Severyns het dorp Oeffelt in het ambt Gennep tot betaling van contributie dwingt.
HHM winnen hierover het advies van de RvS in.

18 Kapitein Jan Pellicoren klaagt dat hem zonder reden of aanleiding het kapiteinschap op een uitlegger op de Rijn is ontnomen. Hij verzoekt weer aangenomen te worden.
Eerst zal hierover het advies van de Admiraliteit te Amsterdam worden ingewonnen.

19 Er wordt een serieus beraad ingesteld om een vaste voet af te spreken alvorens de subsidies voor de Admiraliteiten komend uit de provincies te overhandigen aan die Colleges. Dit dient ertoe de provincies gerust te stellen dat de subsidies voor niets anders zullen worden aangewend dan voor de 35 schepen, vijf jachten en vijf fregatten bestemd ter bezetting van de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee. Hiermee kunnen de schepen continu op zee worden gehouden.

20 De reders van de vijf schepen die om zout naar West-Indië zijn gevaren en die zijn beschadigd door schepen van de WIC verzoeken de WIC te gelasten het aangevangen proces ter bevordering van de betaling van de recognitie op te schorten totdat de kwestie tussen de partijen is afgedaan.
HHM houden het verzoek in overweging totdat zij hebben vernomen of de vergadering van de Heren Negentien van de WIC het bemiddelingsvoorstel van HHM accepteert of niet.

21 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 11 maart, met het verzoek aan alle Admiraliteiten opdracht te geven het middel van het inkomend konvooi op tabak op een eenparige voet en conform de lijst te heffen en te innen.
HHM besluiten dit verzoek aan de verschillende Admiraliteiten door te sturen, met last dat ingeval zij hierin een verandering willen aanbrengen, zij HHM van hun overwegingen daarbij op de hoogte moeten stellen. Ondertussen moeten zij de lijst volgen.