Sjoerd van Aylva

naam

Sjoerd van Aylva

grietman van Hemelumer Oldeferd