Frans Jacobsz. Tou (Touw)

naam

Frans Jacobsz. Tou (Touw)

scheepskapitein