Adriaen Simonsz. Rattermont

naam

Adriaen Simonsz. Rattermont

goudsmid