30/01/1626, 5

30/01/1626, 5

5 Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken in een brief van 10 jan. aan de lijst van tegen de Duinkerkers te ruilen gevangenen toe te voegen: de te Oostende verblijvende Michiel Gabbes, burger en grootschipper uit Harlingen, Pieter Dirxen, stuurman uit Waterland, Simon Fredericxen en Aucke Hommes, respectievelijk hoogbootsman en bootsman uit Workum, Feijte Sijverts, timmerman uit IJlst en Buwe Pietersz. van Ameland.
HHM gaan akkoord.