11/02/1626, 3

11/02/1626, 3

3 Beaumont en Oosterzee zijn teruggekeerd uit Amsterdam en berichten dat de burgemeesters aldaar om verschillende redenen niet tot enig krediet zijn te bewegen voor het op de Engelse juwelen te verstrekken geld door de kooplieden. Wel suggereren zij dat, als het land daarvoor zou willen instaan, de provincie Holland haar quote in deze kwestie zou kunnen leveren.
De gedeputeerden zullen de zaak schriftelijk voorleggen aan hun principalen die dan zo spoedig mogelijk hun last kenbaar moeten maken. Inmiddels dienen Beaumont en Oosterzee verder met Calandrini te bespreken op welke nadere voorwaarden de kooplieden tot levering van het geld zijn te bewegen.