06/04/1626, 5

06/04/1626, 5

5 Op verzoek van de gedeputeerden van de laatste, in Dordrecht gehouden Nationale Synode zal de magistraat van Veere geschreven worden Gersonius Bucerus, predikant aldaar, enige tijd vrij te stellen opdat hij zich met de Bijbelvertaling kan bezighouden.