07/04/1626, 15

07/04/1626, 15

15 Het schrijven van Z.Exc. noch de aanmaning van Joachimi uit kracht van de resolutie van 10 maart hebben ertoe geleid dat de Engelse officieren hiernaartoe gekomen zijn. Met advies van Z.Exc. en de RvS zal nu opnieuw Joachimi gelast worden de officieren op te dragen zich zonder verder uitstel, uiterlijk 1 mei bij hun troepen te vervoegen. Degenen die in Engeland ook een compagnie of ambt hebben zal worden aangezegd dat zij hun plaatsen alhier zullen verliezen als zij niet op tijd arriveren.
Op verzoek van de hertog van Buckingham heeft majoor Hollis circa honderd sergeanten en adelborsten naar Engeland gebracht om aldaar soldaten te exerceren. Besloten wordt Joachimi te schrijven dat hij Hollis moet opdragen dit volk op tijd naar de Republiek terug te brengen en tevens dat dit ook de sergeanten en adelborsten bevolen wordt op straffe van verlies van hun plaatsen.
Languerack zal worden geschreven dat ook de Franse officieren hier uiterlijk 1 mei moeten zijn.