14/04/1626, 6

14/04/1626, 6

6 Marten Gerbrants en Pieter Janssen, respectievelijk boekverkoper en -drukker te Hoorn, vragen octrooi voor het drukken van een door de predikant uit die stad, Rippartus Sixti, geschreven boekje met de titel Stercke, euwighe ende overvloedige vertroostinghe voor de kinderen Gods in haere verdruckinge1.
Op het rekest wordt geapostilleerd dat zij, in overeenstemming met de plakkaten, eerst een verklaring moeten inleveren waaruit blijkt dat het werkje is gevisiteerd.

1 De volledige titel luidt: Stercke, eeuwige ende overvloedige vertroostinghen voor den kinderen Gods, in al haer cruys ende verdruckinghen : Uut Godts H. Woordt ghetroulijck by een gestelt, ende tegens de voornaemste aenvechtingen des Sathans, werelts ende des vleeschs toeghepast. Hoorn, [1626].