20/04/1626, 4

20/04/1626, 4

4 In een brief van Aissema d.d. 29 maart bericht hij over de situatie en over het trekken van een wissel van 700 rijksdaalder op ontvanger Reael te Amsterdam voor zijn reis naar de koning en - op diens verzoek - naar Magdeburg.
De wissel zal worden geaccepteerd en de heren van Holland is verzocht die te betalen en het bedrag in mindering te brengen op hun consenten.
De resident heeft zijn brief vergezeld doen gaan van een uittreksel van een octrooi dat Spanje heeft gegeven aan Friedrichstadt in Holstein. Daarin wordt aan alle koopvaardijschepen, ook al zijn zij in Holland getimmerd, schippers en bootsvolk, ook al komen zij uit Holland of Zeeland, toegestaan vrij op Spanje te varen. Zij moeten in het bezit zijn van zeebrieven van de hertog van Holstein en de schippers en reders moeten in Friedrichstadt wonen.
De tekst zal aan Joachimi worden gezonden voor bekendmaking in relevante kringen.