12/05/1626, 4

12/05/1626, 4

4 Op grond van de resolutie van 9 mei is in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS opnieuw beraadslaagd over hetgeen volgens de gecommitteerden die in Friesland zijn geweest het best aan deze provincie geschreven kan worden.
Besloten is de Staten en stadhouder van de provincie en ook Leeuwarden een ernstig schrijven te sturen waarin wordt aangedrongen op de aanhouding en berechting van de aanstichters van de commotie in die stad. Ook zal aan de leden van de provincie en aan elk der steden afzonderlijk worden geschreven te regelen dat de verpachting van de middelen per 1 november plaatsvindt omdat anders HHM dit zelf zullen laten doen. Tevens dienen zij te regelen dat hun achterstallige betalingen worden gedaan. Wat hun bezwaren betreft, ten slotte, zouden zij ter afhandeling daarvan enkele afgevaardigden met volledige lastgeving en zonder de zaak nog langer te rekken tegen ..1juni naar 's- Gravenhage moeten sturen.

1 Geen datum ingevuld.