16 /05/1626, 17

16 /05/1626, 17

17 De kwestie van de IJssel wordt opnieuw in behandeling genomen. Dr. Opten Noort heeft ter voorkoming van misverstanden een memorie ingediend die een nadere uitleg geeft van de artikelen en voorwaarden waarop de gecommitteerden van HHM, daartoe gemachtigd op 9 jan., met hem mochten onderhandelen. Zo zal het de aannemer vrij staan om aan beide zijden van de IJssel te werken. Ook zal hij, zonder ordonnanties te moeten verkopen, prompt van geld worden voorzien. Hij zal het werk in vier kwartieren opdelen en klaren, het eerste kwartier zal beginnen beneden Deventer, het tweede vanaf Deventer tot Doesburg, het derde van Doesburg tot IJsseloord en het vierde vanaf die plek tot de Schenkenschans ['s-Gravenwaard].
Voor de uitvoering van het werk in het eerste kwartier zal hij tegen afdoende borg 20.000 gld. mogen opnemen. Zodra het werk is gekeurd, zal de borg worden beëindigd en kan hetzelfde bedrag worden opgenomen voor de afwerking van het tweede kwartier enzovoort. De aannemer verplicht zich ieder kwartier gedurende twee jaar na de voltooiing van het werk te onderhouden. Hij hoeft geen geld te restitueren als hierna de laatste kwartieren een slecht resultaat opleveren of de eerste verzanden.
De aannemer is niet verplicht nu bestaande dammen en kribben af te werken of te herstellen in het geval de eigenaars die in een slechte staat doen verkeren. Hij is ook niet verantwoordelijk voor de aldus aangerichte schade. Met de kribben die bij Doesburg al door anderen zijn aangelegd zal hij zich niet bezighouden en voor de eventuele schade door deze kribben veroorzaakt, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden.
De aannemer zal een diepte van vijf voet bij lage waterstand leveren en een bodembreedte die de rivier voor alle schepen bevaarbaar maakt. De dammen of kribben die hij zal aanleggen om diepte te creëren, zullen minstens dertig tot veertig roeden water over moeten laten. Als bestaande particuliere kribben minder ruimte hebben overgelaten is de aannemer niet verplicht deze korter te maken of af te breken.
HHM dienen de aannemer een akte te verlenen waarin alle magistraten, hoge en lage, bestuurlijke en militaire ambstdragers wordt verzocht hem op alle manieren bij te staan. Bernt Menchorst zal een akte als conducteur worden verstrekt zodat hij in geval van gevangenhouding door de vijand op rantsoen gezet kan worden.
HHM hebben over bovenvermelde punten gesproken en die vergeleken met vroegere voorwaarden en het eerder beraamde contract. Zij besluiten de punten te aanvaarden en achten die aan het genoemde contract toegevoegd dat daarmee is verduidelijkt, begrensd en uitgewerkt. De RvS zal dientengevolge de aannemer tegen afdoende borgstelling ordonnantie verlenen voor 20.000 gld. om zo het werk te kunnen beginnen. Ook zal de RvS de gevraagde akten verstrekken en alle punten van het contract doen uitvoeren.