03/06/1626, 3

03/06/1626, 3

3 Muntmeester-generaal Simon van der Meiden verschijnt ter vergadering om verslag te doen van zijn onderzoek in Deventer. Hij heeft muntmeester Claes Meinerts ondervraagd over het slaan van valse munten te Huissen. Hij heeft de resultaten van het onderzoek en de hem door de Deventer magistraat ter hand gestelde documenten ingeleverd.
Door de dienstdoende generaalmeesters van de Munt zal worden geadviseerd over hoe nu verder te handelen.
Rumen verzoekt een antwoord op de brief van de Kleefse raden d.d. 19 april inzake de valsemunterij te Huissen.
De generaalmeesters die daar zijn geweest zullen een antwoord opstellen.