04/06/1626, 5

04/06/1626, 5

5 De besluitvorming over de conceptordonnantie voor de commissaris-generaal over de schepen in het leger is hervat. De tekst is volgens het advies van de RvS in punten geordend en definitief vastgelegd.1 De aan te stellen commissaris-generaal dient van voldoende gezag en kwaliteit te zijn en een passend traktement te ontvangen.
Halewijn wordt benoemd tot commissaris-generaal tegen een ordinaris traktement van 1.800 gld. per jaar en 3 gld. per dag als hij buiten 's-Gravenhage in het leger dienst moet doen. Hij moet hiervan wel twee paarden onderhouden en dient eveneens beschikbaar te zijn voor andere taken die HHM, Z.Exc. of de RvS hem opdragen.
Ook is besloten Ludolph van Lintzenich aan te stellen als controleur van de commissaris-generaal tegen een ordinaris traktement van 500 gld. per jaar en 25 gld. per korte maand als hij te velde moet zijn. De RvS zal een instructie ontwerpen die dan onderzocht en gearresteerd kan worden. Zowel de commissaris-generaal als de controleur mogen geen aanspraak maken op emolumenten boven hun traktement noch loon vragen voor het ijken en branden van schepen, dat blijft voor de degenen die deze arbeid verrichten. Wel zal per attestatie 3 st. worden verstrekt, 2 st. voor de commissaris-generaal en 1st. voor de controleur.

1 De tekst is gedrukt: Groot placaet-boek II, kol. 382.