08/06/1626, 11

08/06/1626, 11

11 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 26 mei dat zij alle mogelijke middelen zullen gebruiken om de rust te herstellen. Ook zullen zij proberen een landdag te doen uitschrijven. Zij kunnen niemand op 21 juni naar 's- Gravenhage sturen.
Tevens is een brief ontvangen van de volmachten die nu per stad vergaderd zijn in Leeuwarden. Zij verzoeken HHM, onder uitvoerige argumentatie, te wachten met de uitvoering van hun uitspraak en excuseren eveneens hun komst naar 's-Gravenhage op 21 juni.
Aangezien men heeft vernomen dat graaf Ernst van Nassau gisteren is gearriveerd, zijn Eck, Brouchoven, Hertevelt, Haersolte en Schaffer met hem en Z.Exc. in overleg getreden over de verdere gang van zaken. Zij rapporteren dat allebei nader optreden willen uitstellen tot de landdag en daarom graag zien dat de deputatie van HHM wordt teruggeroepen.
Besloten is de heren onmiddellijk terug te roepen.