20/06/1626, 14

20/06/1626, 14

14 De pachters van het dennezout in Holland klagen dat de ontvanger via executie de gehele pachtsom wil vorderen, ook al vindt het zoutzieden niet plaats en zijn de licenten gesloten.
Zolang de licenten gesloten blijven mogen de pachters volstaan bij provisie, mits zij het uit de pacht ontvangen geld aan de ontvanger verantwoorden en onverlet de resolutie die hierover ten principale zal worden genomen.