01/07/1626, 5

01/07/1626, 5

5 Arnt van Dalen, konvooimeester te Heusden, schrijft in antwoord op de brieven van HHM d.d. 20 en 22 juni dat Famars nooit paspoorten voor inkomende of uitgaande goederen heeft verleend. Ook antwoordt hij de dorpen in het Land van Heusden goederen te hebben doen toekomen die zij zijns inziens nodig hadden en op attestatie van schout, burgemeesters of secretaris. Voortaan zal hij slechts toevoer toestaan volgens een vastgestelde lijst.