10/07/1626, 12

10/07/1626, 12

12 Lanschot en Hardenbroeck, raden ter Admiraliteit te Amsterdam, verzoeken in de vergadering de Admiraliteit financieel te ondersteunen ter bestrijding van de enorme kosten der equipage.
De provincies zal indringend worden geschreven hun bijdrage in de in mei bij petitie verzochte 450.000 gld. zo spoedig mogelijk op te brengen. De RvS zal verder decharge laten opstellen van de helft van de 500.000 gld. die nog resteert van het voor dit lopende jaar verzochte 800.000 gld. De ontvanger-generaal zal vervolgens met ijver de betaling hiervan doen opeisen bij de diverse provincies.
De beide raden vragen HHM ook de bestemming te verordenen van de door het College voor de kustbewaking uitgeruste twee fregatten.
Dit wordt ter kennis gebracht van Z.Exc. die hierover zal beslissen.
Ook willen Lanschot en Hardenbroeck graag van HHM vernemen wat de Admiraliteit moet doen met de door Juinbol en Tas opgebrachte schepen en hun lading, grotendeels eigendom van Nederlandse kooplieden.
De goederen moeten worden gelost en voorts moet de Admiraliteit in deze zaak in overeenstemming met het landsbelang handelen.