11/07/1626, 24

11/07/1626, 24

24 De erfgenamen van Adriaen Valerius, bij leven licentmeester te Veere, verzoeken octrooi op diens Nederlantschen Gedenckclanck 1.
Schagen zal het boek inspecteren.

1 De volledige titel luidt: Nederlandtsche gedenckclanck, kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de Seventhien Nederlandsche provintien, t' sedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troubelen tot den Jare 1625. Haarlem, 1626.