07/08/1626, 14

07/08/1626, 14

14 De behandeling van het advies van de RvS op het plakkaat van retorsie, eerder besproken op 28 juli, wordt hervat. Conform het advies besluiten HHM dat neutrale dorpen die gelegen zijn nabij neutrale steden voorzien van een garnizoen van HHM, zoals Emmerik [Emmerich] en Rees, op dezelfde wijze zullen worden behandeld als de dorpen die onder dezerzijds steden vallen of onder contributie staan. Zij mogen hun provisie uit de naastgelegen steden halen, wekelijks, op een lijst en tegen Bosch' licent. Het mogen alleen de steden zijn waar zij dagelijks ter markt komen. Echter, het is niet de bedoeling de dorpen die aan deze laatste voorwaarde niet voldoen, te beletten hun gewas naar de voor hen geschiktst gelegen neutrale steden te brengen.
Voor Goch, Kalkar, Kleef, Xanten en in het algemeen alle neutrale steden die rekesten bij HHM hebben ingediend, blijft de toevoer uit deze landen en uitvoer naar vijandelijke landen vooralsnog verboden. Dit om betere handhaving van het plakkaat te bevorderen en bedrog te voorkomen, hoewel enkele provincies hebben voorgesteld beperkte toevoer van levensmiddelen op een lijst toe te staan. Inzake Kleef, Griet en Griethausen, nagenoeg enclaves binnen de Republiek, dient de RvS te adviseren of niet toevoer op een lijst kan worden toegestaan.
Hoewel de RvS geadviseerd heeft het licent op Calais en op het vervoer tot aan de Seine te verhogen en de provincies daarmee instemmen, hebben de heren van Holland de zaak in nader beraad gehouden.
Wat de doorvoer van vrijwijnen aangaat is besloten die onder geen beding toe te staan zolang het plakkaat van kracht is.
Na het vertrek van het leger zullen schepen niet noordelijker mogen varen dan Nijmegen of IJsseloord. Als zij willen lossen te Schenkenschans ['s-Gravenwaard], Emmerik of Rees dan mag dat, op voorwaarde dat zij aldaar onmiddellijk lossen en niet blijven liggen.
De jurisdictie over de op heterdaad achterhaalde, in strijd met het plakkaat uitgevoerde goederen berust bij de Admiraliteiten indien er paspoorten worden aangetroffen. In andere gevallen berust zij bij de krijgsraad en indien een soldaat of iemand anders zich door een vonnis benadeeld acht, kan hij beroep aantekenen bij de RvS. Conform het besluit van 20 juli zal men iemand die wordt beschuldigd van overtreding van het plakkaat zonder op heterdaad betrapt te zijn wel mogen aangeven, waarna HHM of de RvS daarin van 's landswege in zullen voorzien. In een dergelijk geval mag men de beschuldigde niet gevangen zetten, kwellen of afpersen.