09/08/1626, 1

09/08/1626, 1

1 De secretaris van de stad Emden compareert en dient een propositie 1 in. De secretaris had op 6 aug. kenbaar gemaakt dat de ridderschap, de steden Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland bereid waren gedeputeerden naar 's- Gravenhagete sturen om naast Emden de bevestiging en uitvoering van de uitspraak van HHM te bepleiten en tevens te verzoeken tegen de graaf van Oost-Friesland op te treden inzake onder meer de hofdiensten. HHM hebben daarop besloten te wachten met een behandeling totdat deze deputatie zou zijn gearriveerd. Het algemeen belang vereist echter dat de uitvoering van de uitspraak niet verder wordt uitgesteld. De secretaris heeft berichten ontvangen waaruit toename van de dreigementen aan het adres van zowel HHM als de magistraat van Emden blijkt. Opnieuw verzoekt hij dan ook, op speciale last van zijn principalen, de uitspraak van de gedeputeerden van de Staten-Generaal te bevestigen en te doen uitvoeren door volledig gemachtigde afgevaardigden. Alleen zo kan de vrede en orde in Oost-Friesland weer terugkeren en de toenemende onrust onder de burgerij worden bestreden. Door aldus te handelen wijken HHM zeker niet af van hetgeen zij hebben bekendgemaakt in hun openbare akten, de op 20 mei meegegeven resolutie en het schrijven van 23 juli en dat is de overige partijen genoegzaam bekend.
Een kopie van de propositie zal naar de gedeputeerden te velde worden gezonden om met Z.Exc. te bespreken of het niet raadzaam is enkele afgevaardigden naar Emden te sturen. Tegelijkertijd zouden zij bij Z.Exc.moeten aandringen op het terugsturen van de uit Emden gelichte soldaten.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.