26/08/1626, 3

26/08/1626, 3

3 HHM hebben het ontwerp van het aan de gezant van Bethlen te geven antwoord1 gelezen en goedgekeurd. Daarin uiten de Staten-Generaal hun blijdschap over de blijvende affectie van Bethlen voor de gemeenschappelijke zaak, maar vooral ook over zijn nieuwe voorstellen ter bestrijding van de Spaans-Oostenrijkse macht. Zijn aanbod om met behulp van een maandelijkse ondersteuning met 40.000 rijksdaalder een leger te velde te brengen lijkt HHM in beginsel een goede, wellicht de enige manier om zich van het Spaanse juk te bevrijden. Echter, aan het hoofd van de eerder tot stand gekomen alliantie staat de koning van Groot-Brittannië. Hij moet dan ook overwegen of de koning van Spanje en de keizer in ververwijderde gebieden beoorlogd moeten worden en tevens bereid zijn de in de propositie genoemde financiële en andere voorstellen uit te voeren. Z.M. heeft tot nu toe geen ambassadeur naar de Republiek gezonden om hier met de ambassadeur van Denemarken en gecommitteerden van HHM verder over de alliantie te onderhandelen. De Staten-Generaal kunnen niet afzonderlijk, buiten de alliantie om, over de in de propositie genoemde punten besluiten. De gezant van Bethlen kan zich daarom het best tot de Engelse koning wenden, te meer omdat al eerder is afgesproken dat van de gevraagde 40.000 rijksdaalder de helft door hem zou moeten worden gefinancierd. De koning van Denemarken zou een kwart van het bedrag leveren en Frankrijk, Venetië en Savoye zou verzocht worden het resterende deel op te brengen. HHM zelf hebben zich al verbonden door boven hun al jaren slepende zware lasten nog eens 20.000 rijksdaalder per maand aan de Unie bij te dragen. Inmiddels hebben zij daarvan al drie maanden opgebracht. Bovendien hebben zij de Deense koning toegezegd voor Bethlen 30.000 rijksdaalder op Constantinopel [Istanbul] over te maken, hetgeen ondertussen ook is gebeurd.
Inzake Gulik [Jülich] en Berg verklaren HHM dat zij nog altijd bereid zijn de keurvorst van Brandenburg te ondersteunen in de handhaving van zijn rechten aldaar. Ook bij de executie van de contributies in deze vorstendommen zullen zij naar vermogen behulpzaam zijn.
De griffier zal het antwoord aan Quade overhandigen.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.