11/09/1626, 4

11/09/1626, 4

41 Na overhandiging van de credentiebrief van Z.Exc. delen Essen en Schaffer de redenen van hun komst mee. Zij geven HHM in overweging enkele leden van de vergadering af te vaardigen voor een bespreking van en besluitvorming over de mogelijke oorlogsdoelen.
De vergadering machtigt Kelffken, Noortwijck, Duijck, Vosbergen, Boetzeler, Alberts en Broersema tot het nemen van besluiten zoals het landsbelang die vereist, zonder verplichting tot rapportage of ruggespraak.
Essen en Schaffer hebben vervolgens in dit gezelschap uiteengezet wat er te velde is gebeurd sinds het vertrek van Z.Exc. naar Hulst. Graaf Hendrik van den Bergh heeft Groenlo voorzien van volk, voedsel en ammunitie en daarnaast ook soldaten en proviand naar Lingen gestuurd. Hij heeft een leger van goed gekwalificeerde troepen onder zich, waardoor het lastig is geworden hem aan te vallen. Ook de toevoer van levensmiddelen wordt gehinderd en men kan zich bijna niet verschansen zonder dat de vijand het leger op het lijf valt en tot een riskante slag dwingt. De kans op uiteenvallen van het leger is in dat geval groot. Factoren als de recente nederlaag van het leger van de Deense koning, de wetenschap dat de vijandelijke steden nu beter dan eerst zijn bevoorraad en langer tegenstand kunnen bieden, het vermogen van de vijand zich te versterken met ruiters uit het leger van Tilly en volk uit Vlaanderen, dit alles - gevoegd bij het feit dat Z.Exc. zijn handen vol heeft aan een belegering - maakt dat de huidige situatie nogal verschilt met die van het begin van de campagne.
Na beraadslaging stellen de gedeputeerden dat indien het leger zich op Groenlo of Lingen richt, de aanvoer van levensmiddelen gegarandeerd kan worden. Dan is er ook tijd voor het aanleggen van versterkingen. Bovendien zal het leger daar niet al te zeer verspreid raken en zou Z.Exc. zich kunnen versterken met de ruiters van Bergen op Zoom en de voor Rees bestemde compagnieƫn die zich in Zeeland en Vlaanderen bevinden. Het is voor het land van belang de geallieerde machthebbers en de provincies tevreden te stellen door niettegenstaande de uiteengezette moeilijkheden toch nog een offensief te beginnen, als Z.Exc., graaf Ernst en de gedeputeerden te velde dat althans haalbaar achten. Aan hun prudentie wordt ook overgelaten Groenlo, Lingen of een ander doel voor een dergelijke aanval te kiezen. In het geval de situatie een dergelijk offensief onmogelijk maakt, zal op oordeelkundige wijze worden bezien hoe de legerlasten gereduceerd kunnen worden.
Over het verzoek van de in barakken gelegerde soldaten in Ravenstein net als de bij burgers ondergebrachte soldaten servitiƫn te mogen ontvangen, rapporteren Essen en Schaffer dat volgens Z.Exc. - gezien de omvang van het garnizoen - alle soldaten wel bij de burgers zouden kunnen logeren.
Zij berichten eveneens dat de werkbazen de door de RvS verstrekte akten ter verkrijging van soldaten voor het aangenomen werk zo misbruiken dat het wel lijkt of zij de kapiteins willen commanderen.
De RvS zal over het eerste punt beslissen en over de tweede kwestie advies uitbrengen.

1 Het secrete deel van deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.