22/09/1626, 4

22/09/1626, 4

4 Adriaen Vlack heeft zijn boek over de telkunst1 opgedragen aan HHM.
Hij wordt beloond met 50 gld.

1 De volledige titel van de publicatie luidt: Eerste deel van de Nieuwe Telkonst, inhoudende verscheyde manieren van rekenen, waerdoor seer licht konnen volbracht worden de geometrische ende arithmetische questien. Eerst ghevonden van Joanne Nepero , heer van Merchistoun, ende uyt het Latijn overgheset door Adrianum Vlack. Waer achter bijgevoegt zijn eenige seer lichte manieren van rekenen, leerende alle ghemeene rekeninghen sonder ghebrokens afveerdighen. Mitsgaders nieuwe tafels van interesten, noyt voor desen int licht ghegeven. Door Ezechiƫl de Decker , rekenmeester, landmeter, ende liefhebber der mathematische kunst, residerende ter Goude. Noch is hier achter bijghevoeght de thiende van Symon Stevin van Brugghe. Het boek verscheen in 1626 te Gouda bij Pieter Rammaseyn .