08/10/1626, 5

08/10/1626, 5

5 De klerken ter griffie vragen ordonnantie van 252 gld. vanwege de zeven in haast gemaakte afschriften van de door de gecommitteerden van HHM genomen informatie in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit .
De klerken dienen zich te wenden tot de Admiraliteit teneinde het bedrag te verkrijgen uit de door de veroordeelden te betalen gerechtskosten.