10/10/1626, 7

10/10/1626, 7

7 In een schrijven d.d. 9 okt. vraagt het Rotterdamse Admiraliteitscollege of over paarden die via de Waal naar het Rijk van Nijmegen, het gebied tussen Maas en Waal of de Bommelerwaard worden gebracht geen licent zou moeten worden betaald en, zo ja, hoeveel dat dan zou moeten zijn. Ook vraagt het College of er niet eens een inspectie van de paarden zou moeten plaatsvinden.
HHM wilen het advies van de RvS vernemen.