10/10/1626, 3

10/10/1626, 3

3 Met de ter vergadering verschenen RvS wordt beraadslaagd over hetgeen door Beaumont vanuit het leger is meegedeeld.
Wat het geld voor het leger aangaat heeft de RvS de ontvanger-generaal naar Amsterdam gestuurd om het bedrag te lenen. Totdat hij is teruggekeerd laat men het erbij. Inzake de betaling van de Engelse officiers blijven HHM op advies van de RvS bij hun resolutie van 26 september. Slechts in geval van nood zal hun, luitenants en vaandragers inbegrepen, de helft van hun gage worden uitgekeerd. Ook in de kwestie betreffende markies van Thiaulx zal conform de eerdere resolutie worden geprocedeerd. Inzake Vernueil c.s. is besloten de Franse koning te tonen dat het de Republiek ernst is waar het de toepassing van recht en justitie betreft. De RvS is gemachtigd zich van de zaak op de hoogte te stellen en die naar behoren af te wikkelen. Z.Exc. zal worden verzocht Vernueil c.s. en ook de ingewonnen getuigenissen naar 's- Gravenhage te doen sturen en wel zo spoedig mogelijk opdat men een nieuwe sommatie van de koning voor is. Om de uitvoering van de besluiten te bevorderen zal een uittreksel van deze resolutie naar de gedeputeerden te velde gaan.