31/10/1626, 8

31/10/1626, 8

8 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 30 okt. aangaande de scheiding van functies bij de Rotterdamse Admiraliteit dat vermenigvuldiging van functies schadelijk is voor het land. Het zal alleen maar tot nieuwe of hogere traktementen leiden. Bovendien moet een ontvanger-generaal het geld uit het eigen kantoor beheren om er te allen tijde over te kunnen beschikken.
Besloten wordt dat tot nader order de beide functies gecombineerd blijven. Dientengevolge krijgt Jan Arents van Yck ook commissie als particulier konvooimeester te Rotterdam. De Rotterdamse Admiraliteit zal hiervan op de hoogte worden gesteld en krijgt volmacht om Van Yck afdoende borgen af te nemen en die ieder jaar te doen hernieuwen. Van Yck heeft de eed afgelegd als konvooimeester en als ontvanger-generaal in handen van de president.