09/11/1626, 12

09/11/1626, 12

12 De Gedeputeerde Staten van Utrecht sturen d.d. 28 okt. o.s. een kopie op van een schrijven waarin wordt gemeld dat kapitein Pleuren bezig is de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard weer onder contributie te stellen. Hij biedt acceptabele voorwaarden. De ter vergadering verschijnende raad van State Van der Lingen brengt namens de RvS hetzelfde naar voren.
De ambtlieden van de genoemde gebieden zal schriftelijk worden meegedeeld dat HHM dit niet gedogen. Als het gerucht op waarheid stoelt, dienen zij degenen die op de voorstellen ingaan streng en afschrikwekkend te straffen. Het Hof van Gelderland krijgt een afschrift van de kopie met het verzoek op gelijke wijze aan de ambtlieden te schrijven. Het Hof moet de eerder in Gelderland publiek gemaakte plakkaten hernieuwen en eventueel uitbreiden.
Bij deze gelegenheid is ook besloten te informeren naar het nakomen van de op 14 mei 1624 genomen resolutie inzake de liquidaties van Gelderland. Deze resolutie heeft het traktement dat sommige politieke ambtsdragers in Gelderland genoten voor onder meer het toezicht op de redoutes afgeschaft. De RvS wordt eveneens gemaand deze resolutie in zijn financieel beheer na te komen.