27/11/1626, 6

27/11/1626, 6

6 De koning van Denemarken schrijft d.d. Stade 31 okt. met verzoek Ernst Casimir gedurende een jaar verlof te geven met het doel hem aan te stellen als generaal van zijn leger.
HHM zullen dit beleefd weigeren onder verwijzing naar diens bediening van het stadhoudersambt in enkele gewesten, die bovendien bij strenge vorst hoge risico's lopen.
Tielman Canders verzoekt vijftigduizend pond aluin en tienduizend pond hennep te mogen invoeren.
Omdat enkele provincies bezwaar maken wordt nog geen beslissing genomen.