16/12/1626, 1

16/12/1626, 1

1 De gecommitteerden die met Z.Exc. hebben beraadslaagd over Oost-Friesland rapporteren dat het nodig wordt geacht de burgerij van Emden tegemoet te komen in de betaling van de achterstallige servitiën.
De RvS is bij deze gemachtigd met dit doel zo spoedig mogelijk 30.000 gld. te doen lenen. De besteding zal geschieden conform de aan de gedeputeerden te Emden te schrijven opdracht. Verder is goedgevonden dat de nog door Z.Exc. en de gecommitteerden inzake Emden te nemen besluiten door de griffier van HHM zullen worden gedepêcheerd om daarna te worden geparafeerd door een van de betrokken gecommitteerden uit de provincie die op dat tijdstip het voorzitterschap van de vergadering heeft.