17/12/1626, 1

17/12/1626, 1

1 De gecommitteerden inzake Emden hebben met Z.Exc. secretaris Witfelt gehoord en na lang beraad besloten dat de bezetting van het platteland zal plaatsvinden met het volk van de stenden en Emden. Echter, er zullen met dit doel geen compagnieën uit de stad worden weggehaald voordat er nieuwe troepen van HHM zijn gearriveerd. Dit impliceert versterking van de compagnieën en vraagt dus tijd. Bovendien kan er allicht iets voorvallen dat de zaak belemmerd. Daarom zal tegelijkertijd vijf- à zeshonderd man uit de nabijgelegen garnizoenen, gecommandeerd door een bekwaam officier, de stad binnentrekken. Teneinde dit door graaf Ernst te laten regelen, zal Schaffer naar Groningen worden gestuurd. De gedeputeerden te Emden zullen met de magistraat bespreken op welk tijdstip het volk de stad zal binnentrekken en een van hen zal dit mondeling aan graaf Ernst en Schaffer meedelen. De burgerij zal men meegaand maken door de geleende 30.000 gld. aan de gedeputeerden te Emden te zenden om daaruit de achterstallige servitiën te betalen. Zodra het volk Emden is binnengetrokken, zullen de gedeputeerden zich inspannen voor de handhaving van de huidige magistraat, zonder vernieuwing. De gedeputeerden zullen van dit alles op de hoogte worden gesteld en moeten zich ernaar richten. Witfelt zal een brief meegegeven worden waarin de gedeputeerden wordt opgedragen een goede verstandhouding na te streven.