19/12/1626, 10

19/12/1626, 10

10 De koning van Engeland schrijft d.d. Westminster 3 nov. dat hij de vier nieuwe Engelse regimenten naar de koning van Denemarken stuurt en de transportkosten heeft geregeld. Hij verzoekt zijn ministers behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de voor het transport benodigde schepen.
In een andere brief d.d. 5 nov. vraagt Z.M. een duidelijke rekening van de kosten van de regimenten volgens hun feitelijke samenstelling. Het bedrag dat overblijft omdat de regimenten niet compleet waren, zou aan Calandrini moeten worden gelaten. Daarmee moeten de kapiteins en officieren uit die regimenten die in dienst van Z.M. in Engeland verbleven worden betaald.
In een brief van 23 nov. laat Z.M. weten de vier regimenten onder de leiding van kolonel Morgan te willen stellen en vraagt hij de kolonel daartoe verlof te geven met behoud van plaats en traktement.
Z.Exc. zal Morgan op dit punt horen.