04/02/1627, 8

04/02/1627, 8

8 Burgemeesters en vroedschap van de stad Utrecht schrijven d.d. Utrecht 23 jan. o.s. dat zij alles in het werk stellen om de plakkaten van HHM tegen de aparte bijeenkomsten van de remonstranten uit te voeren. Zij worden echter gehinderd door het voortdurende appèl bij het Hof en de Staten of hun gedeputeerden. Zij vragen HHM deze kwestie vanwege de rust en welstand van het land naar eigen inzicht op te lossen.
HHM besluiten te antwoorden dat de stad met alle ijver dient voort te gaan met de uitvoering van de plakkaten, zonder appèl of surseance toe te staan. Dergelijke procedures strijden met het beleid en de noodzaak de gereformeerde religie tot rust te brengen,
Dit antwoord zal tevens aan de Staten of hun gedeputeerden worden gegeven. Zij dienen niet te gedogen dat de magistraat op enigerlei wijze wordt belemmerd of dat overtreders van de plakkaten worden aangemoedigd.