08/02/1627, 1

08/02/1627, 1

1 De gecommitteerden die conform de resoluties van 23 en 26 jan. de remonstranties van respectievelijk de gedeputeerden der jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de kerspelen van de Ommelanden en die van de gedeputeerden van de stad Groningen hebben onderzocht, doen uitvoerig verslag.
Ten eerste klagen de Ommelanden tegen Groningen over het optreden van de stad in strijd met uitspraken van HHM. Zij willen niet door middel van een proces communicatoir of anderszins met de stad procederen, maar slechts HHM hiervan op de hoogte stellen. Deze zouden dan uiterlijk voor de de nieuwe keur van gedeputeerden van Stad en Lande op 22 feb. o.s. plaatsvindt omtrent de overtredingen kunnen besluiten. Bekrachtiging van de uitspraken zou verdere problemen voorkomen en tevens kan zo verder misbruik van de vijandelijke sauvegarde voor het platteland worden tegengegaan.
Ten tweede melden de gecommitteerden wat namens die van Groningen in een remonstrantie is verklaard tegen de handelwijze van de Ommelanden. Daarbij is verzocht hun afvaardiging terug te sturen.
HHM besluiten de afgevaardigden van de stad en de Ommelanden te antwoorden dat zij de uitspraken van 1597 en 1599 onveranderlijk als rechtsgeldig beschouwen. Deze dienen door beide partijen te worden nageleefd, zonder dat een van hen hiervan afwijkt. De overtredingen waarover wordt geklaagd zullen aan de provincie worden voorgelegd en in aanwezigheid van de stadhouder vóór 1 mei minnelijk geregeld worden. Slaagt men hierin niet, dan moeten gedeputeerden van beide partijen de kwestie aan HHM voorleggen. Deze zullen dan bij gelegenheid met een schikking beslissen. Ondertussen mag het bestuur van de provincie op geen enkele wijze worden opgehouden. De bevordering van de consenten voor de Generaliteit, het behoud van de provincie, de wering van vijandelijke sauvegarde en alles wat tot het welvaren van de provincie bijdraagt moeten immers voortgang vinden. Eveneens moet de aanstaande vernieuwing van de regering geen vertraging oplopen. Deze resolutie zal tevens aan hun principalen worden geschreven.