01/03/1627, 4

01/03/1627, 4

4 De Staten van Utrecht sturen d.d. Utrecht 16/26 feb. extracten op uit hun resolutieregisters die het geschil betreffen tussen het provinciale Hof en de vroedschap van Utrecht over het appèl inzake de overtreders van de plakkaten tegen de remonstranten en de jurisdictie over de suppoosten van het Hof. De ridderschap der Staten van Utrecht schrijft d.d. 17/27 feb. bereid te zijn de kwestie door HHM en Z.Exc. te laten afdoen. De edelen verzekeren dat zij de plakkaten naar hun vermogen door bevoegde rechters en officieren laten toepassen.
HHM constateren dat de brieven dienen ter berichtgeving en laten het bij lezing.