13/03/1627, 19

13/03/1627, 19

19 De Bie, Noortwyck en Rode hebben het huurcontract dat op 6 maart met Herman van Middelcoop is gesloten ingeleverd. Het contract heeft een looptijd van zes jaar tegen 1.400 gld. per jaar. Ook overhandigd is het contract met Mortaigne d.d. 11 maart inzake het meubileren van dit huis. In de contracten1 wordt gesteld dat de Staten-Generaal van Van Middelcoop diens nieuw gebouwde huis met erf gelegen aan de westzijde van de Nieuwe Houtstraat in 's- Gravenhage huren per 1 mei 1627. De huur zal in twee halfjaarlijkse termijnen door de ontvanger-generaal worden voldaan. De eerste termijn vervalt dus 1 november 1627. De verhuurder is gehouden bij de ingang van het contract het huis volgens het overeengekomen bestek compleet op te leveren. Mortaigne zal het huis bewonen en dient dan ook op zijn kosten alles te repareren wat door hem, zijn familie of zijn gasten wordt stukgemaakt. Stormschade komt voor rekening van de verhuurder. HHM zijn uitsluitend aan te spreken op de betaling van de huursom. Met Mortaigne is overeengekomen dat hij op kosten van het land het huis als verblijf voor ambassadeurs meubileert en voorziet van de benodigde spullen. Het onderhoud van de roerende goederen is voor zijn rekening. Alvorens hij zijn intrek neemt, dient de inboedel te worden geïnventariseerd en moeten kenners de waarde ervan bepalen. Mortaigne ontvangt voor het gebruik van de meubelen 4¼ procent rente per jaar. HHM betalen de huishuur, maar zijn verder niet aansprakelijk voor verponding, reparaties of eventuele schade. Het huis zal alleen ten dienste staan van ambassadeurs die op last van HHM worden onderhouden.

1 Geïnsereerd in S.G. 3186.