19/03/1627, 2

19/03/1627, 2

2 Nicolaes de Vos verzoekt allerlei geweven stoffen, elandshuiden en andere waren te mogen uitvoeren. Ook vraagt hij restitutie van 1.000 gld., hem bij Grave afgenomen.
De weduwe en kinderen van Lambert Charles verzoeken traktement en vergoeding van onder andere het in Goch veroverde geschut.
Jan Thijssen uit Eindhoven verzoekt harnasplaten uit Keulen te mogen invoeren.
Emden verzoekt een besluit over de loop- en daggelden en de betaling van soldij voor de vijfhonderd in dienst genomen soldaten.
De RvS zal over deze verzoeken advies uitbrengen.