17/04/1627, 16

17/04/1627, 16

161 Het rekest van de klerken ter griffie van de Staten-Generaal is gelezen. Zij verzoeken de 300 gld. die tot nu toe jaarlijks aan de twee klerken is gegeven onder hen te verdelen, eventueel met augmentatie, of tenminste de helft van dat bedrag. Door het vertrek van Daniel Tresel is die 150 gld. komen te vervallen en bij resolutie van 8 aug. 1619 tijdelijk aan klerk Hendrick Verburch toegekend. Tevens wensen zij dat de werkzaamheden die op de griffie plaatsvinden door de griffier gelijkelijk over de zeven klerken worden verdeeld. Ook zou Dirck Verburch, voormalig klerk van griffier Aerssen en nu bij niemand in dienst, gelast moeten worden zich niet langer op de griffie te begeven.
Aangezien Hendrick Verburch reeds zolang 300 gld. heeft gekregen, laten HHM hem dit gedurende zijn klerkschap behouden. Indien hij echter door overlijden of anderszins het ambt niet langer zal bedienen, dan zal het geld evenredig over de zeven klerken worden verdeeld. Inzake diens broer Dirck heeft griffier Goch verklaard hem het uitschrijven van de resoluties van het lopende jaar te hebben beloofd. Omdat de resoluties de griffie niet mogen verlaten, krijgt hij dit jaar nog toegang tot de griffie.
Verder is besloten dat geen van de klerken registers, boeken, kohieren, brieven of andere stukken uit de griffie mee naar huis mag nemen om die daar zelf of door anderen te laten overschrijven. Al hun werk dienen zij op de griffie te doen, al dan niet met assistentie van de andere klerken. Behalve aan gedeputeerden van de provincies die hierom vragen of aan de griffier zelf, mogen aan niemand geschreven stukken worden geleverd. In spoedgevallen mogen de klerken stukken buiten de griffie uitschrijven, mits de president of de griffier op de hoogte zijn gesteld.
Omdat er op de resolutieboeken geen registers zijn gemaakt - wat wel nodig is - is besloten dat de griffier deze door de klerken zal laten aanleggen. Voor elk boek krijgen zij 60 gld., mits de registers naar tevredenheid van de griffier zijn gemaakt.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52.