03/06/1627, 5

03/06/1627, 5

5 Burgemeester Henricq Schonenborch en syndicus Andreas Winshemius compareren en tonen hun credentiebrieven d.d. 4 mei. Zij melden door de stad Groningen te zijn gestuurd omdat hun conflict met de Ommelanden door de provincie niet is opgelost. Zij vragen HHM om de onderlinge eenheid te herstellen en de stad te ontlasten van de door de Ommelanden geuite beschuldigingen. Om bij gelegenheid hun bezwaren te kunnen uiten, verlangen zij kopie van de grieven van de Ommelanden en willen zij gehoord worden voordat in de kwestie iets wordt ondernomen.
1 Burgemeesters en raad, taalmannen en gezworenen in Groningen hebben Schonenborch en Winshemius gelast HHM te begroeten en hun bereidwilligheid tot de welstand van het land te betonen. Vorige winter hebben de Ommelanden bij HHM enkele punten naar voren gebracht over de geschillen tussen Stad en Lande. De stad zou de twee definitieve sententies van 1597 en 1599 hebben overtreden en Ommelanden hebben HHM verzocht hem ex officio te dwingen tot naleving van de sententies en beëindiging van de geschillen. HHM hebben bij resolutie van 8 feb. de kwestie terugverwezen naar de provincie om de partijen in het bijzijn van de stadhouder onderling tot een vergelijk te laten komen. Indien geen akkoord zou worden gesloten, moesten zij ieder hun zaak aan HHM voorleggen om een uitspraak te krijgen.
De poging tot een vriendelijk vergelijk te komen heeft geen vruchten afgeworpen vanwege de weerbarstigheid van de Ommelanden, die hun aanspraken tot het uiterste volhouden - zelfs wanneer dit geruime tijd opschorting van het bestuur betekent. De kwestie kan dus niet anders dan door HHM worden opgelost, waartoe die van de stad in afwachting blijven van het herstel van de eenheid tussen beide leden en ter weerlegging van de door de Ommelanden aan de magistraat gedane beschuldigingen.
Schonenborch en Winshemius hebben van de gedeputeerden van de Ommelanden begrepen dat deze afgelopen zaterdag op audiëntie zijn geweest, waarbij zij een remonstrantie hebben ingediend. Aangezien de afgevaardigden niet weten hoe in deze zaak verder te handelen zonder afschrift hiervan, willen zij deze graag ontvangen. Zolang dit niet is gebeurd, vragen zij HHM om deze kwestie niet verder te behandelen.
HHM zullen de propositie van de Ommelanden nalezen en morgen over bovenstaand verzoek besluiten.

1 Het verzoek van stad Groningen is geïnsereerd in S.G. 3186.