15/06/1627, 1

15/06/1627, 1

1 De RvS verschijnt ter vergadering en bericht over de achterstand van meer dan 800.000 gld. in het betalen van de legerlasten door de provincies sinds de afloop van het Bestand. Tevens hebben de nieuwe compagnieën ruiters, het regiment van Candale en de vier compagnieën van het regiment van kolonel Haulterive vijf maanden tegoed. De Raad vraagt betaling te regelen.
HHM zullen proberen de provincies met brieven en anderszins tot betaling aan te sporen. Inzake de betaling van de ongerepartieerde ruiters en soldaten die van het nog niet binnengekomen geld uit Frankrijk zouden worden betaald, machtigen zij de Raad een lening af te sluiten tot dit geld is gearriveerd of anderszins wordt besloten.
Met de RvS is ook overlegd over de beveiliging van de Overbetuwe, Nederbetuwe en Tielerwaard, in het bijzonder over het wachtlopen door de boeren en over de nodige sloepen om de vijand te kunnen achtervolgen.
HHM achten het niet meer dan redelijk dat degenen die door de bezetting en de wachten worden bevrijd van de vijand, hieraan door middel van wachten bijdragen. De RvS wordt gemachtigd alle steden, dorpen en plaatsen tussen de Waal en de Lek die met de vijand een overeenkomst hebben moeten sluiten en daarvan worden ontslagen door de bezetting van de Waalkant, voor de wacht aan te slaan. Zij zullen dit zelf doen of meebetalen aan de hiervoor aan te nemen beëdigde wakers. Voor de wachten zal de benodigde instructie worden gegeven: de steden, dorpen en plaatsen zullen worden aangeslagen naar rato van hun ligging ten opzicht van de Waalkant. Die van de provincies Gelderland en Holland is verzocht de RvS hierin alle hulp te geven en de instructie na te komen.
Voor de redoutes worden enkele sloepen met en enkele zonder matrozen verzocht. De Admiraliteit te Rotterdam heeft, na inspectie, beraamd hoe de oorlogsschepen op de Waal vervangen kunnen worden door het aan land plaatsen van matrozen in de redoutes. HHM machtigen de RvS om met Heckeren en Ruisch te spreken over de kwaliteit en kwantiteit van de sloepen en over de fregatten die in plaats van de oorlogsschepen op de Waal zullen worden gestationeerd. Hierover, alsmede over het aan land onderbrengen van de matrozen, dient de Raad een definitief besluit te nemen en te laten uitvoeren. Daartoe zal het rapport van Heeckeren en Ruisch samen met andere stukken weer aan de RvS worden gegeven.