25/06/1627, 6

25/06/1627, 6

6 Sergeant-majoor Buat verzoekt conform het schrijven van de Deense koning betaling van 18.000 rijksdaalder.
Aangezien HHM kort geleden geld aan de koning hebben overgemaakt en de wisselbrieven aan Buchner hebben meegegeven, dient Buat zich tot deze gezant te wenden.