07/07/1627, 9

07/07/1627, 9

9 Schagen bericht beknopt over de handelingen in de vergadering van de Heren Negentien , waarvoor hij wordt bedankt.
In een memorie melden de afgevaardigden van de Heren Negentien dat die van Hoorn op 7 juni door Feith zijn overgehaald tot een voorstel over de zoutvaart. Dit is op 19 juni aangenomen en zij vragen er goedkeuring voor.
Aangaande dit punt wordt een brief gelezen van burgemeesters en raden van Hoorn d.d. 9 juni. Zij verzoeken de uitspraak van de bemiddelaars en de op 12 feb. door HHM goedgekeurde ampliatie aan te vullen met het volgende. Indien na afloop van vier jaar uit ervaring blijkt dat de bij de zoutvaart betrokken inwoners van Noord-Holland door de heffing te zwaar belast worden, dan dient vermindering daarvan onderwerp te zijn van een nieuw contract tussen de WIC en die van Noord-Holland. Eventueel kan een oplossing worden gezocht met behulp van bemiddelaars uit de steden die door de Staten van Holland worden aangesteld om de argumenten van de partijen aan te horen en een uitspraak te doen. Tevens zijn er brieven gelezen waarin burgemeesters en raden van Edam d.d. 15 juni en van Medemblik d.d. 9 juni zich achter Hoorn scharen.
Alles in aanmerking genomen en vanwege het feit dat de Heren Negentien in hun vergadering het voorstel op alle punten hebben aangenomen, keuren HHM de aanvulling goed.
Ten tweede vragen de afgevaardigde bewindhebbers HHM te regelen dat het ingetekende kapitaal conform het octrooi over de Kamers wordt verdeeld. Hiermee hebben alle Kamers ingestemd, hoewel die van Dordrecht en Delft ertegen waren.
Hendrick van Eck, Schagen en Schaffer moeten met Dordrecht en Delft overleggen om op een of andere wijze tot een akkoord te komen.
Ten derde willen de Heren Negentien gemachtigd worden tot de inning van de tweede en derde termijn conform de resolutie van 16 okt. 1624 inzake de inning van de eerste termijn.
Dit wordt toegestaan. De Bewindhebbers mogen de wanbetalers in de tweede en derde termijn conform dit eerdere besluit behandelen, ook als de vierde termijn wordt uitgeschreven.