10/07/1627, 2

10/07/1627, 2

2 De gecommitteerden van de Ommelanden verschijnen ter vergadering. Hun principalen nemen de geschillen met de stad Groningen zeer serieus. Omdat zij begrepen hebben dat de stad vast van plan is meer gedeputeerden te sturen, achten zij het eveneens gewenst nog enkele gedeputeerden af te vaardigen voor wie zij credentiebrieven geven. Aangezien de toestand in het land nu zodanig is dat de meerdere van de in hun zaak gecommitteerde heren met het leger meegaan, verzoeken zij om de kwestie op een ander tijdstip te beslechten. Indien één partij hierbij in gebreke blijft, zou aan de hand van de inbreng van de andere partij besloten moeten worden.
Vervolgens zijn de gecommitteerden van de stad Groningen ter vergadering verschenen, die omstandig hun mening toelichten opdat de kwestie zonder uitstel kan worden afgehandeld. Daartoe hebben zij al het mogelijke aangevoerd. Zij verklaren niets tegen het verzoek van de Ommelanden te hebben en onderwerpen zich aan de wil van HHM.
De kwestie zal op 10/20 nov. worden hervat. HHM zullen dan naar bevind van zaken besluiten, of de ene of de andere partij nu wegblijft of niet.