13/07/1627, 5

13/07/1627, 5

5 Winshemius, syndicus van de stad Groningen, verschijnt ter vergadering en reageert op het gisteren gedane verzoek opnieuw zijn samenvatting in te dienen bij de griffier. Zijn mede-afgevaardigden vinden dit onnodig omdat zij - indien de zaak niet in de provincie zal worden opgelost - toch opnieuw hier moeten komen. Bij die gelegenheid zal een andere samenvatting worden ingediend, terwijl datgene wat zij nu hebben getoond haastig is opgesteld. In de tussentijd staat het de partijen vrij advertissementen op te stellen, in te dienen en mee te nemen.
Aangezien enkele gecommitteerden de stukken van beide partijen graag willen lezen om zich preciezer op de hoogte te kunnen stellen, wordt die van Groningen gevraagd hun receuil opnieuw in te leveren. Hiertoe wordt klerk Verborch gelast, die na afloop van de vergadering meldt dat de Groningse afgevaardigden reeds zijn vertrokken.
Broersema stelt dat als de stad de documentatie opnieuw inlevert, de Ommelanden hetzelfde willen doen.