19/07/1627, 2

19/07/1627, 2

2 Eck en Broersema hebben conform de resolutie van 13 juli enkele afgevaardigden van de Generaliteitsrekenkamer gehoord over de posten die de Rekenkamer heeft aangetekend in de rekeningen van de ontvanger van de Admiraliteit in Friesland over 1624 en 1625. Zij hebben hierover nader bericht.
Voor deze keer aanvaarden HHM de eerste post van 43 gld. 8 st. in de rekening over 1624. Dit geldt eveneens voor de volgende posten uit 1624: de verhoging met 50 gld. van het traktement van de equipagemeester en van klerk Adius en 234 gld. aan kosten van enkele heren wegens het ophalen van hun commissies.
De post van 140 gld. rente over een door de Admiraliteit geleend kapitaal van 2.000 gld. is geroyeerd omdat er voldoende geld in het comptoir voorhanden was om dit af te lossen. De posten van 92 gld. 18 st. voor Coppen 't Nansum en 6 gld. 13 st. aan briefloon zijn goedgekeurd. De post van 2.613 gld. 18 st. 10 d. is niet gepasseerd. Deze betreft onder meer een teruggave aan enkele kooplieden uit Groningen van door hen verlicente goederen. Dit is in navolging van Deventer gebeurd om onttrekking van de koophandel van Groningen naar Deventer te voorkomen. De daggelden op deze post zijn eveneens geroyeerd: deze zullen slechts worden goedgekeurd voor zover de regelgeving van het land dat toelaat.
De rekeningen over 1625 waarin eveneens posten worden opgevoerd wegens verhoging van het traktement van de equipagemeester en klerk Adius met 50 gld. zijn geroyeerd. De vendumeester krijgt 200 gld. zonder dat dit gevolgen heeft voor andere vendumeesters. De beloning van 50 gld. voor Baudatio is toegestaan. De vermindering met 72 gld. 10 st. op een post van 225 gld. is goedgekeurd. Voor de posten van 435 gld. en van 1.000 gld. zijn nadere bewijzen vereist, maar ze worden voor deze keer gepasseerd. De restitutie aan kooplieden van 1.120 gld. wegens betaalde licenten is geschrapt. Broersema verzoekt deze kwestie op te houden totdat namens Groningen hierover nader is bericht. De post van 170 gld. is geroyeerd alsmede de 140 gld. rente, net als vorig jaar. De post van 149 gld. 8 st. 4 d. is gepasseerd, evenals 200 gld. wegens betaling van kapoenen. Bij het laatste punt van 1.000 gld. wordt om nader bewijs verzocht. Bij overlegging hiervan zal het voor deze keer worden goedgekeurd.